ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจสำหรับอาจารย์/ผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียน/นักศึกษาสาขา STEM เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

Capture

       องค์การยูเนสโก เชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมตอบแบบสำรวจสำหรับ อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา/นักศึกษาสาขา STEM ซึ่งประกอบด้วย
        *วิทยาศาสตร์ (Science)
        *เทคโนโลยี(Technology) 
        *วิศวกรรมศาสตร์(Engineering)
        *และคณิตศาสตร์ (Mathematic)

         โดยแบบสำรวจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรยูเนสโกและ Gender Scan มีวัตถุปประสงค์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ในสาขา STEM เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อแรงจูงใจ และความท้าทาย ที่อาจารย์/ผู้ปฏิบัติงานและนักเรียนยนักศึกษาในด้านวิทยาศาตร์เผชิญ เช่น การคุกคาม อุปสรรคในการเป็นผู้นำ และช่องว่างระหว่างรายได้ ฯลฯ
          นอกจากนี้ ข้อมูลที่รวบนวมได้ดังกล่าว จำนำไปเตรียมการสำหรับการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานภาพของสตรีในสาขา STEM ต่อไป

ลิงค์ตอบแบบสำรวจ สำหรับนักศึกษา
https://stu2024.genderscan.org/index.php?lg=2&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1WjpKBySG1PFVgFWsHmAxJPxjhJJxytaUrUgNP9JNjxo5fNCwfNw0V-y8_aem_fN1PYzNkBFPJDUmToMTHgw

หรือ Gender Scan : faites la différence

รายละเอียดเพิ่มเติม https://docs.psu.ac.th/view/4e4d4925-3a8d-4772-806e-1ebe67a4a113