ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ - หลักสูตรปกติ วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
Bachelor of Engineering Program in Mining and Materials Engineering - B.Eng. (Mining and Materials Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

-

คุณสมบัติของผู้เรียน

คุณสมบัติผู้เข้าเรียนเป็นไปตามเกณฑ์การรับสมัครของระบบ TCAS ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ การรับเข้าศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษารหัส 64 และนักศึกษาใหม่)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (สำหรับนักศึกษารหัส 64 และนักศึกษาใหม่) โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (สำหรับนักศึกษารหัส 63) โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (สำหรับนักศึกษารหัส 63) โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 62)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (สำหรับนักศึกษารหัส 62) โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (สำหรับนักศึกษารหัส 62) โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 61)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (สำหรับนักศึกษารหัส 61) โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (สำหรับนักศึกษารหัส 61) โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษารหัส 59-60)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (สำหรับนักศึกษารหัส 59-60) โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (สำหรับนักศึกษารหัส 59-60) โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา