ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายลำแสงเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 21/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่แนบ