ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดแขนกลอุตสาหกรรมร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ