ชมรมพุทธศาสตร์สากล ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
       1.โครงการค่ายรวมพลคนรักพ่อแม่ (I Do Love 
Mom&Dad Camp)   
       2.โครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นคนเก่งและดี (V-Smart Camp) 
       3.โครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำแห่งความดี สู่รั้วมหาวิทยาลัย (Happy Meditation Camp Thailand) 

รายละเอียดเพิ่มเติม