ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - หลักสูตรปกติ (ปร.ด. : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering (Ph.D. : Computer Engineering)

คำธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญขั้นสูง เป็นผู้นําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใช้งานได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการที่แสดงความสามารถในการทำวิจัย และ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรแบบ 2.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีบทความงานวิจัย หรือ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรแบบ 2.2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 25 หรือ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา