ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (ปร.ด. : วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Doctor of Philosophy Program in Industrial and System Engineering (Ph.D. : Industrial and Systems Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง ทั้งที่เป็นความรู้ที่ใช้โดยตรงในอุตสาหกรรม และความรู้ในการจัดการเชิงระบบที่ใช้ในงานด้านอื่นๆ นอกวงการอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล และนำความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากปริญญาทั้งสองระดับจะต้องแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ความเพียรพยายาม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรม อันจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ส่งผลไปยังการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่าที่มีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิทยาศาสตร์ (เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ) ที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอ และเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • มีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2.2

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมการผลิตหรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา