ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (ปร.ด. : วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
Doctor of Philosophy Program in Mining and Materials (Ph.D. : Mining and Materials Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มีความมุ่งหมายที่จะผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญข้ันสูง เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำและที่พึ่งทางวิชาการขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานได้ สามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงความรู้ให้แก่ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
 • มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ
 • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับ TCI (Q1) หรือดีกว่า หรือได้รับการรับรอง หรือ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแผน ข (non thesis)  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ TCI (Q1) หรือ Scopus หรือ ISI  หรือผลงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
 • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 1.2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
 • มีคะแนนระดับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป หรือคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
 • มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ระดับ TCI (Q1) หรือดีกว่า หรือได้รับการรับรอง หรือ
 • มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมและการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ TCI (Q1)/Scopus จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือระดับ ISI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
 • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 • และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแผน ข (non thesis)  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ TCI (Q1) หรือ Scopus หรือ ISI  หรือผลงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
 • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 2.2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หรือวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ
 • มีคะแนนระดับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป หรือคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
 • มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ TCI (Q1) หรือ Scopus หรือ ISI  หรือผลงานอื่นที่ได้รับการรับรอง หรือ
 • มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานภาคอุตสาหกรรมและการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับ TCI (Q1)/Scopus จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หรือระดับ ISI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
 • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา