ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - หลักสูตรปกติ (ปร.ด. : วิศวกรรมเครื่องกล)
Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering (Ph.D. : Mechanical Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เน้นฝึกฝนและพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวิทยาลัยแต่จะดำเนินไปตลอดชีวิต

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน 1 แบบ 1.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า
  • กรณีมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

หลักสูตรแผน 2 แบบ 2.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • กรณีมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

หลักสูตรแผน 2 แบบ 2.2

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 แต่ถ้าหากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 และไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานอื่น ๆ ประกอบ เช่น งานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีคุณภาพเพียงพอ
  • กรณีมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา