TCAS รอบที่ 3 Admission 1

TCAS รอบที่ 3 Admission 2

 

หมายเหตุ

  1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการแอดไลน์กลุ่มตาม QR code ที่ให้ไว้ใต้รายชื่อ เพื่อรายงานตัวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 หากไม่มาดำเนินการรายงานตัว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าว
  2. สอบสัมภาษณ์วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ระบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM