เมื่อวันเสาร์ที่ 12 และ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ผู้บริหารด้านการจัดการอุตสาหกรรมผ่านระบบ ZOOM ให้กับผู้เข้าอบรม ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 30 ท่าน จากหลายสาขาทั่วประเทศ โดยจัดบรรยายในหัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร (HRM for Non-HR Manager)
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. บรรยายในหัวข้อดังกล่าว
โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกปฏิบัติการและกรณีศึกษาประกอบการจัดอบรม ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ # #มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ สามารถติดตามได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S 6569994S 6569988S 6569992messageImage 1645409387121messageImage 1645409441523S 6569990