เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ" ให้กับผู้เข้าอบรม ของบริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 39 ท่าน
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา จิรสถิตสิน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตหสากรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. บรรยายในหัวข้อดังกล่าว
โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ให้คำปรึกษาแนะนำ ประกอบการจัดอบรม ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ # #มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ สามารถติดตามได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S 7102567S 7102569S 7102570S 7102572S 7102573S 7102574