เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร " ให้กับผู้บุคลากร ของบริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จำกัด จำนวน 18 ท่าน
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. บรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- แนวคิดและความเป็นมาของการบำรุงรักษาทวีผล แบบทุกคนมีส่วนร่วม
- จุดมุ่งหมายของ TPM
- 12 ขั้นตอนในการทำ TPM
โดยจัดในลักษณะการบรรยาย Workshop การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม TPM ในการทำกิจกรรม นำเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในโรงงานมาทำกรณีศึกษา และ นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ # #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดตามได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S 7471224S 7471226S 7471227S 7471228