เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "Introduction to Entrepreneurship" ในหัวข้อ #การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การตลาด ในรูปแบบ Online ให้กับผู้เข้าอบรม ของบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ จำนวน 20 ท่าน
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว
โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ # #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดตามได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~messageImage 1655289100204messageImage 1654827016489messageImage 1654827142645messageImage 1654830866494