*****เมื่อวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร “Statistical Methods for Problem Solving” ให้กับบุคลากรของบริษัท สยามมิชลิน จำกัด จำนวน 20 ท่าน ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- Descriptive Statistics and Graphical Analysis
- Statistical Inference
- Design of Experiments (DOE)
ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว
โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกปฏิบัติการและกรณีศึกษาประกอบการจัดอบรม ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ # #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดตามได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S 7979205S 7979207S 7979208S 7979209