โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2565 โดย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม SOLODWORKS
โดย ดร.ชุกรี แดสา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ ตระการชัยศิริ
ในวันที่ 3 - 11 ก.ย. 65 (เฉพาะเสาร์และอาทิตย์)
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ตาม QRCode ได้เลย

ProductDesign1