โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2565 โดย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล Data Mining
โดย คณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
ในวันที่ 20 - 28 ส.ค. 65 เวลา 9.00 - 16.00 น. (เฉพาะเสาร์และอาทิตย์)
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ตาม QRCode ได้เลยจ้า

Data Mining Training