********เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร Basic Knowledge of Dangerous Goods ” ให้กับบุคลากรของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แบบ Online จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมของบริษัท ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- Overview of International Maritime Organization (IWO) and International Transportation of Dangerous Good.
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG)
- Handling, Segregation and storage of Dangerous Goods.
- Precautions involving Dangerous Goods and Relevant Thai Legislations.
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ สินยัง และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว
โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ให้ผู้เข้าอบรมร่วมทำกิจกรรม ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ # #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดตามได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S 8102036S 8102031S 8102034S 8102035S 8102033