********วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "ทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารภายในองค์กร” ให้กับบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- การวางแผนการทำงาน
- เทคนิคการสอนงานและมอบหมายงาน
- เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
- เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
- เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยา จิรสถิตสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว
โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ให้ผู้เข้าอบรมร่วมทำกิจกรรม ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ # #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดตามได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S 8839232S 8839229S 8839231S 8839233S 8839234