********วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "digitalization for competitiveness” ให้กับบุคลากรของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ และ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- digital technology disruption for 2030
after new normal
- Success case stories in SMEs digitalization and Industry 4.0 and Human development
- design thinking workshop for internal transformation toward to Digital Era
- show case SystemX
ซึ่งได้รับเกียรติจาก
- ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สานักวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยวิทยากรร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมหลักสูตรดังกล่าว
โดยจัดในลักษณะการบรรยาย ให้ผู้เข้าอบรมร่วมทำกิจกรรม ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ # #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดตามได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S 8929465S 8929463S 8929464S 8929468S 8929467S 8929469S 8929466