********วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ภายในองค์กรให้กับบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์
ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเอื้อธอันน์ สุวรรณประดับ และดร.กนิกนันต์ กล้าหาญ บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ.เป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ # #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดตามได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th หรือ โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S 8929457S 8929450S 8929452S 8929453S 8929454S 8929455S 8929456S 8929458S 8929459S 8929460