⭕️ วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตรการสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เดินตามเส้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 59 คน ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
👨🏻‍💻 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศกร ชาญชัยชูจิต วิศวกร ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ เป็นวิทยากร หลักสูตรดังกล่าว
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม วิศวฯ ม.อ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S 10821759S 10821751S 10821756S 10821766S 10821769