⭕️ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตรการสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เดินตามเส้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ AST ของโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
👨🏻‍💻 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศกร ชาญชัยชูจิต วิศวกร ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ เป็นวิทยากร หลักสูตรดังกล่าว
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ #หลักสูตรการอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 074-287089, 074-287054, 074-287423 และ 089-7333125 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม วิศวฯ ม.อ.
LINE ALBUM 18 19 11 66 231120 1LINE ALBUM 18 19 11 66 231120 4LINE ALBUM 18 19 11 66 231120LINE ALBUM 18 19 11 66 231120 7