ประกาศ

ช่วงเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ

ปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 1/2566

     - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  17 เมษายน 2566 – 20 ตุลาคม 2565 (หลักสูตรเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต)

    - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  26 มิถุนายน 2566 – 20 ตุลาคม 2566 (หลักสูตรไฟฟ้า  ชีวการแพทย์)

 

 

จำนวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษารายบุคคล  (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

การปฏิบัติงานสหกิจ

ขั้นตอนการดำเนินการเข้าปฏิบัติงานสหกิจ คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง และคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจ

 

 2

สำหรับนักศึกษาสหกิจเทอม 1/2566

 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

หนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจเทอม 1/2566

สถานะของนักศึกษาสหกิจ ภาคการศึกษา 1/2566 แยกตามหลักสูตรและสถานประกอบการ

แบบฟอร์ม

 

สำหรับนักศึกษา (ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าปฏิบัติงานสหกิจ

 

สำหรับนักศึกษา (เอกสารสำหรับการเข้าปฏิบัติงาน)

สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจ     ไฟล์ word       ไฟล์ PDF

แบบประเมินนักศึกษาสหกิจ สำหรับหลักสูตร EE, BmE, ME. MtE, MnE, MaE, ChE, CoE

แบบประเมินนักศึกษาสหกิจ สำหรับหลักสูตร IE, MfE

 

สำหรับนักศึกษา (ระหว่างออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา      ไฟล์ word     ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา            ไฟล์ word      ไฟล์ PDF

หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ   ไฟล์ word  ไฟล์ PDF

Template รายงานสหกิจศึกษา

ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา