ประกาศ

Timeline การปฏิบัติงานสหกิจ

ช่วงเวลาลงทะเบียนรายวิชาสหกิจ  ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (ชำระค่าเทอมเหมาจ่ายตามปกติ ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 13 - 27 พ.ย.66)

ปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 2/2566

     - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  6 พฤศจิกายน 2566 – 8 มีนาคม 2567  (หรือระยะเวลาตามที่สถานประกอบการกำหนด)

..................................................................................................................................................................

ปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 1/2567

    - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  17 เมษายน 2567 - 18 ตุลาคม 2567  (หลักสูตร ME, MtE, IE,  INNOEM)

    - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  17 เมษายน 2567 - 8 มีนาคม 2568  (หลักสูตร MfE)

    - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  24  มิถุนายน 2567 - 18 ตุลาคม 2567  (หลักสูตร BmE หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 . CoE หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

ดาวจำนวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษารายบุคคล  (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

ขั้นตอนการเข้าปฏิบัติงาน

 

ดาว ขั้นตอนการดำเนินการเข้าปฏิบัติงานสหกิจในภาพรวม คณะวิศวกรรรมศาสตร์

 

 ข้อมูลสำหรับนักศึกษาสหกิจ

 

สำหรับนักศึกษาสหกิจเทอม 2/2566

 คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566

 ข้อมูลที่ควรรู้ในการเข้าปฏิบัติงานสหกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

สถานะของนักศึกษาสหกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 แยกตามหลักสูตรและสถานประกอบการ

 แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจเทอม 2/2566

 Timeline การส่งงานของนักศึกษาสหกิจ

           -- วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

           -- วิศวกรรมเคมี

           -- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 LMS2 ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงงานของนักศึกษาสหกิจ

          -- วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

           -- วิศวกรรมเคมี

           -- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

สำหรับนักศึกษาสหกิจเทอม 1/2567

 คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

 สถานประกอบการที่คณะฯ แนะนำให้ขอความอนุเคราะห์เข้าปฏิบัติงาน

 แบบตอบรับนักศึกษาให้เข้าปฏิบัติงาน

 ไฟล์ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจภาคการศึกษาที่ 1/2567

 สถานะของนักศึกษาสหกิจ ภาคการศึกษา 1/2567 แยกตามหลักสูตรและสถานประกอบการ

คำร้อง

สำหรับนักศึกษา (ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ)

            --  แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าปฏิบัติงานสหกิจ

   

เอกสารประกอบการเข้าปฏิบัติงาน

 

 สำหรับนักศึกษา (เอกสารสำหรับการเข้าปฏิบัติงาน)

             -- สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจ     ไฟล์ word          ไฟล์ PDF

               -- แบบประเมินนักศึกษาสหกิจ สำหรับทุกหลักสูตร  (ยกเว้น IE และ MfE)

               -- แบบประเมินนักศึกษาสหกิจ สำหรับหลักสูตร IE, MfE

 

 สำหรับนักศึกษา (ระหว่างออกปฏิบัติงานสหกิจ)

             -- แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา      ไฟล์ word     ไฟล์ PDF

            -- แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา            ไฟล์ word      ไฟล์ PDF

            -- หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ   ไฟล์ word  ไฟล์ PDF

            -- Template รายงานสหกิจศึกษา

            -- ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา