ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปร.ด. : วิศวกรรมไฟฟ้า)
Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering (Ph.D. : Electrical Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญขั้นสูง เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1.1 กรณีปริญญาสาขาเดียว

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 • มีผลการเรียนในระดับปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ยที่มากกว่าหรือเท่ากับ 3.25 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร

หลักสูตรแบบ 1.1 กรณีทวิปริญญา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • เป็นผู้สอบภาษาอังกฤษได้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่มีภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ อาจจะได้เข้าศึกษา แต่ต้องทดลองเรียน และต้องสอบผ่าน PSU-TEP โดยได้คะแนนถัวเฉลี่ยทั้งสามทักษะ (ฟัง อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือคะแนนเทียบเท่าอื่นๆ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในภาคการศึกษาแรก

หลักสูตรแบบ 2.1 กรณีปริญญาสาขาวิชาเดียว

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแบบที่มีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรแบบ 2.1 กรณีทวิปริญญา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแบบที่มีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
 • เป็นผู้สอบภาษาอังกฤษได้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่มีภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ อาจจะได้เข้าศึกษา แต่ต้องทดลองเรียน และต้องสอบผ่าน PSU-TEP หรือเทียบเท่า ภายในภาคการศึกษาแรก 

หลักสูตรแบบ 2.2 กรณีปริญญาสาขาวิชาเดียว

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมาก และคุณสมบัติอื่น ๆ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรแบบ 2.2 กรณีทวิปริญญา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมาก และคุณสมบัติอื่น ๆ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • เป็นผู้สอบภาษาอังกฤษได้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่มีภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ อาจจะได้เข้าศึกษา แต่ต้องทดลองเรียน และต้องสอบผ่าน PSU-TEP โดยได้คะแนนถัวเฉลี่ยทั้งสามทักษะ (ฟัง อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือคะแนนเทียบเท่าอื่นๆ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในภาคการศึกษาแรก
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา