เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์" ณ ห้องโถงกิจกรรมชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การบริการ รูปแบบและกลไกลอุทยานวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" และในวันดังกล่าว รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ เยี่ยมชมพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่อไป

1

3

4

5

6

1

1

1

1