ตามที่ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งและได้วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ จนทำให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนามีความเจริญก้าวหน้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั่วไป ทั้งยังเป็นที่พึ่งของชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้มาจวบจนทุกวันนี้ ดังนั้น ในช่วงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดงานทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์   มงคลสุข ผู้มี อุปการคุณต่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์   

   และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูตอบแทน ผู้มีพระคุณดังกล่าว ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2565  เป็นการภายในระดับคณะ  จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยประกอบด้วยกิจกรรม  ดังนี้ 

ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า  

- ร่วมพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้สักการะ 

- พิธีกล่าวสดุดีเกียรติ  ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 

- ปาฐกถาธรรม   โดย พระครูวาทีธรรมวิภัท  เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ

- พิธีบังสุกุล  เจริญพุทธมนต์    พระสงฆ์ จำนวน  9  รูป 

- การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน