ขอเชิญร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข ประจำปี 2566

 

ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งและได้วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัย  ในด้านต่าง ๆ ทำให้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปและเป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้มาจวบจนทุกวันนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและตอบแทนพระคุณท่าน และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน        ได้ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงกำหนดให้จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่งสุข 32