เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด KM-แนะนำการบริหารจัดการการเงินและบัญชีสำหรับโครงการบริการวิชาการ