งานเลขานุการและการประชุม

รับผิดชอบงานด้านเลขานุการผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยิ้มพร้อมรับ บริการตอบกลับ ด้วยความประทับใจ

ภาระหน้าที่ งานเลขานุการและการประชุม
 • จัดตารางนัดหมายการประชุมและการไปปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
  (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้ช่วยรองคณบดี และเลขานุการคณะฯ)
 • ดำเนินการเรื่องการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
  (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้ช่วยรองคณบดี และเลขานุการคณะฯ)
  1. ทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมยืมเงินทดรองจ่าย
  2. จัดการการไปราชการของผู้บริหาร ใน Web Site
  3. ติดต่อประสานงานสั่งซื้อตั๋วเครื่องบิน และจองที่พัก
  4. ติดต่อประสานงานยานพาหนะ รับ - ส่ง ระหว่าง สำนักงาน/ที่พัก /สนามบิน
  5. ทำรายงานการเดินทางไปราชการพร้อมเบิกจ่ายเงินยืม และการคืนเงินยืม 
 • ดูแลการนำเสนอแฟ้มเอกสาร เข้า - ออก ของผู้บริหาร
 • ควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์ / โทรสาร ทางไกลในประเทศ และต่างประเทศ
  1. ทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์
  2. ตรวจสอบและคิดค่าใช้โทรศัพท์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  3. ทำหนังสือขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ
  4. ทำหนังสือขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร
  (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้ช่วยรองคณบดี,เลขานุการคณะฯ,
  หัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชา)
  5. รับ - ส่ง โทรสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ดูแลงานธุรการและความเรียบร้อยภายในสำนักงาน
  1. รับ - ส่ง และจัดเก็บเอกสารภายในสำนักงาน
  2. ดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารภายในสำนักงาน
  3. ร่าง - พิมพ์ จดหมายโต้-ตอบ ทั้งภายใน-ภายนอกคณะฯ และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
  4. ดูแลเรื่องการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เมื่อมีการประชุมในห้องผู้บริหาร
  5. ดูแลสาธารณูปโภค (วัสดุ-ครุภัณฑ์) ภายในห้องผู้บริหารและในสำนักงานของสำนักคณบดี

 

 • ติดต่อสำนักงาน : 0 7428 7000 , 0 7428 7005  , Fax. 0 7428 7011