รับผิดชอบงานด้านเลขานุการผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยิ้มพร้อมรับ บริการตอบกลับ ด้วยความประทับใจ

 

ภาระหน้าที่ งานเลขานุการ

  • จัดตารางนัดหมายการประชุมและการไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร

           (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี)

  • ดำเนินการเรื่องการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร

           (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี)

           1. ทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานพร้อมยืมเงินทดรองจ่าย

           2. จัดการการไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร ใน Web Site

           3. ติดต่อประสานงานสั่งซื้อตั๋วเครื่องบิน และจองที่พัก

           4. ติดต่อประสานงานยานพาหนะ รับ - ส่ง ระหว่าง สำนักงาน/ที่พัก/สนามบิน

           5. ทำรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานพร้อมเบิกจ่ายเงินยืม และการคืนเงินยืม 

  • ดูแลการนำเสนอแฟ้มเอกสาร เข้า - ออก ของผู้บริหาร

 

ภาระหน้าที่ งานประชุม

  • การจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ภาระหน้าที่ งานธุรการ

  • ควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ทางไกลในประเทศ

            1. ทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ และตรวจสอบการใช้โทรศัพท์/โทรสาร 

            2. รับ - ส่ง โทรสาร

  • ดูแลงานธุรการและความเรียบร้อยภายในสำนักงาน

           1. รับ - ส่ง และจัดเก็บเอกสารภายในสำนักงาน และในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)

           2. ดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารภายในสำนักงาน และในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)

           3. ร่าง - พิมพ์ จดหมายโต้-ตอบ ทั้งภายใน-ภายนอกคณะฯ และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

           4. ดูแลเรื่องการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เมื่อมีการประชุมในห้องผู้บริหาร

           5. ดูแลสาธารณูปโภค (วัสดุ-ครุภัณฑ์) ภายในห้องผู้บริหารและในสำนักงานของสำนักคณบดี

 

ติดต่อสำนักงาน : 0 7428 7000 , 0 7428 7005 , 0 7428 7013 , Fax. 0 7428 7011