โครงสร้างและความรับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลังปรับโครงสร้าง

ภารกิจ :

เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจหลักคือ ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียน การสำเร็จการศึกษา โดยส่งเสริมและบริการให้ภารกิจการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี ระบบข้อมูลที่เที่ยงตรงและรวดเร็ว และระบบการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

งานทะเบียน

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของนักศึกษา โดยดูแลรับผิดชอบ การเปิดรายวิชา การจัดตารางเรียน การขอลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การขอโอน/เทียบโอนรายวิชา การเทียบเท่ารายวิชาในหลักสูตร การจัดสรรสาขาวิชาเรียน การย้ายหลักสูตร การย้ายคณะ/การย้ายมหาวิทยาลัย การลาพักการศึกษา ทุนการศึกษา การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา การสอบวัดผลภาษาอังกฤษ การวัดผลและประเมินผล การรับรองผลการเรียน และอื่นๆ

 

งานบัณฑิตศึกษา

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทุนการศึกษา การยื่นแบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการดูแลคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านต่างๆ