กัญญนันทน์ 2

นางกัญญนันทน์   โชโต

โทร. 0-7428-7008
 
CHONG9

นายปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร. 0-7428-7033

E-mail : cprajcha@eng.psu.ac.th 

JURAI9

นางสาวจุไรพร แดงอำพันธ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 0-7428-7059 

E-mail : poo@eng.psu.ac.th

 BALL9

นางจุรีพร กาหยี

นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 0-7428-7068 

E-mail : pjureeporn@eng.psu.ac.th

YADA9

นางสาวญดา ประสมพงค์

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ    

โทร. 0-7428-7049 

E-mail : parisa@eng.psu.ac.th

 

นางสาวณาฏฐีกา จันทร์เลื่อน

นักวิชาการศึกษา

โทร. 0-7428-7033 

E-mail : natteeka.j@psu.ac.th

 
กีรัตยา

นางสาวกีรัตยา เจริญมาก

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

โทร. 0-7428-7055

E-mail : crattaya@eng.psu.ac.th

 

นางสาวสารภี สหะวิริยะ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

โทร. 0-7428-7056

E-mail : sarapee@eng.psu.ac.th

ประนอม  นางประนอม ภักดีรุจีรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และเมคาทรอนิกส์

โทร. 0-7428-7201  

E-mail : pranom.p@psu.ac.th

ธัญชนก

นางธัญชนก พฤกษ์เมธากุล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และเมคาทรอนิกส์

โทร. 0-7428-7036 

E-mail :thanchanok.pr@psu.ac.th

 บงกช

นางสาวบงกช พฤกษพงษฺ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โทร. 0-7428-7358

E-mail : bongkot@coe.psu.ac.th

วิมล นางสาววิมล คำจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โทร. 0-7428-7075

E-mail : wimon@coe.psu.ac.th

 จินตนา

นางสาวจินตนา ชูศรีดำ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โทร. 0-7428-7045

E-mail : jintana.sh@psu.ac.th

ชุติมณฑ์

นางสาวชุติมณฑ์ ชิณวงศ์

พนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โทร. 0-7428-7046 

E-mail : phornphana.a@psu.ac.th

 สุพิศ

นางสาวสุพิศ นนทะสร

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-7428-7016 

E-mail : nsupit@eng.psu.ac.th

จิราพร

นางสาวจิราพร ยวงใย

นักวิชาการอุดมศึกษา

 ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-7428-7015 

E-mail : jiraporn.yu@psu.ac.th

ทิชากร 

นางทิชากร สุวรรขำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
และวัสดุ

โทร. 0-7428-7065 

E-mail : tichakorn.s@psu.ac.th

นัตติยา

นางนัตติยา บัวชื่น

พนักงานพิมพ์

ปฏิบัติงาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
และวัสดุ

โทร. 0-7428-7066 

E-mail : bnuttiya@eng.psu.ac.th

 พรเพ็ญ

นางสาวพรเพ็ญ วงศ์พจน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

โทร. 0-7428-7158 

E-mail : wpornpen@eng.psu.ac.th

อรวรรณศิริ นางสาวอรวรรณศิริ หนูอุไร

นักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

โทร. 0-7428-7025 

E-mail : norawansiri@eng.psu.ac.th