โครงสร้างและความรับผิดชอบ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลังปรับโครงสร้าง

 

ภารกิจ :

เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจหลัก คือวางแผน/พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดรายได้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน     และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งาน Business Unit

การหารายได้จากการจัดสรรพื้นที่ของคณะในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในทุกด้าน ทั้งงานด้านวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ

งานกิจการพิเศษ

การระดมทุนให้เกิดรายได้

การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดรายได้

จัดประชุมวิชาการของภาควิชาฯ ต่าง ๆ

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเทศสัมพันธ์  

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทั่วไป   ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การรับนักศึกษาต่างประเทศเพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาฝึกงานที่คณะฯ และจัดทำหนังสือรับรองให้นักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยน/ฝึกงานต่างประเทศ

งานประชาสัมพันธ์

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่นโยบาย ผลงาน ความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกทุกระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวัตถุประสงค์   เชื่อมความสัมพันธ์อันดี การสร้างความเชื่อถือ และเสริมสร้างภาพลักษณ์  

งานองค์กรสัมพันธ์

ประสานงานกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า และประสานงานกับศิษย์เก่าเพื่อให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อีกทั้ง สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในทุกด้าน ทั้งงานด้านวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

งานระบบสารสนเทศ

การลงข่าว/อัพเดทข้อมูลข่าวหน้าเว็บไซต์คณะ การลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ดูแลฐานข้อมูลของที่ระลึก และดูแลฐานข้อมูล MOU ต่างประเทศ/ในประเทศ ของคณะฯ