1CRUBU

 

นางธัญญ์มุนินทร์ ปวินท์ธนาธร

Mrs.Thanmunin  Pawintanathon

E-mail : latdawan.p@psu.ac.th

Tel. : +66-7428-7079

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

รายละเอียดงาน

2CRUBU

 

นางขัติยาภรณ์ เจริญวัฒน์อนันต์

Mrs. Khattiyaporn  Jaroenwatanan

E-mail : chkhutti@eng.psu.ac.th 

Tel : +66-7428-7111

นักวิชาการอุดมศึกษา

รายละเอียดงาน

3CRUBU  

 

นางสาวกนกอร  โทบุรี

Miss. Kanogorn  Toburee

E-mail : tkanogorn@eng.psu.ac.th 

Tel : +66-7428-7087

นักวิชาการอุดมศึกษา

รายละเอียดงาน

 5CRUBU  

 

นางฝาติหม๊ะ  โปติล่ะ

Mrs. Fatimah  Potila 

E-mail : fatimah.h@psu.ac.th

Tel : +66-7428-7087

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดงาน