ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - หลักสูตรปกติ (วศ.ม. : วิศวกรรมเครื่องกล)
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering (M.Eng. : Mechanical Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เน้นสร้างบัณฑิตที่มีทักษะด้านทฤษฎีวิชาการ สามารถประยุกต์ บูรณาการ เพื่อพัฒนาและวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันหลักสูตรได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างอาจารย์ต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติ อาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสนใจผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับสากลเพิ่มขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จึงเป็นโอกาสดีที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร เพื่อตอบสนองกับประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีกลุ่มวิชาที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อันเป็นทรัพยากร ทางปัญญาที่สำคัญ ให้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนให้สามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์อื่น ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
  • กรณีมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรที่มีพื้นฐานร่วมหรือใกล้เคียงกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เช่น ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ฯลฯ) โดยที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์เพียงพอ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
  • กรณีมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

 

ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา