ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - หลักสูตรปกติ (วศ.ม. : การจัดการอุตสาหกรรม)
Master of Engineering Program in Industrial Management (M.Eng. : Industrial Management)

คำอธิบายหลักสูตร

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรม มีความสามารถทางการวิเคราะห์/วิจัยเชิงประยุกต์และมีจริยธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจรวมทั้ง การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบอันเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทุกระดับ

คุณสมบัติของผู้เรียน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เช่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สถิติวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี

แผนการศึกษา ก.1
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ
 2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
  • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ หรือได้รับการรับรอง อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
  • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม/เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

แผนการศึกษา ก.2

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ
 2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี

แผนการศึกษา ข

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติวิศวกรรม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ
 2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สาขาวิชา