ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วศ.ม. : วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Engineering (M.Eng. : Logistics and Supply Chain Engineering)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง ทั้งที่เป็นความรู้ที่ใช้โดยตรงในอุตสาหกรรม และความรู้ในการจัดการเชิงระบบที่ใช้ในงานด้านอื่นๆ นอกวงการอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล และนำความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากปริญญาทั้งสองระดับจะต้องแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ความเพียรพยายาม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรม อันจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ส่งผลไปยังการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่หรือได้รับการรับรอง หรือ
  • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือ
  • คุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สาขาวิชา