ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (วท.ม. : นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล)
Master of Innovation and Digital Transformation (M.Sc. : Innovation and Digital Transformation)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลายเพื่อให้เป็นมหาบัณฑิตด้านการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงควบคู่คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศ

หลักสูตรนี้ได้ดำเนินตามแนวคิด Outcome-Based Education โดยมีเป้าประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร/สถานประกอบการในสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน ก.1

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า หรือ
 • ผลงานที่เผยแพร่ที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ Peer Review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
 • มีประสบการณ์การวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ 1 ปี หรือ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแผน ก.2

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ
 • มีผลงานตีพิมพ์ที่เผยแพร่ที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ Peer Review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
 • มีประสบการณ์การวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ 1 ปี หรือ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแผน ข

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 และเป็นผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้าการจัดการ อย่างน้อย 1 ปี
 • คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
  บัณฑิตศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สาขาวิชา