ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (วท.ม. : นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล)
Master of Innovation and Digital Transformation (M.Sc. : Innovation and Digital Transformation)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง ทั้งที่เป็นความรู้ที่ใช้โดยตรงในอุตสาหกรรม และความรู้ในการจัดการเชิงระบบที่ใช้ในงานด้านอื่นๆ นอกวงการอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล และนำความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากปริญญาทั้งสองระดับจะต้องแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ความเพียรพยายาม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรม อันจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ส่งผลไปยังการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน ก.1

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า หรือ
 • ผลงานที่เผยแพร่ที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ Peer Review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
 • มีประสบการณ์การวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ 1 ปี หรือ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแผน ก.2

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ
 • มีผลงานตีพิมพ์ที่เผยแพร่ที่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือ Peer Review อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
 • มีประสบการณ์การวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้านการจัดการ 1 ปี หรือ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแผน ข

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 และเป็นผู้ผ่านประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรมดิจิทัล และ/หรือสาขาทางด้าการจัดการ อย่างน้อย 1 ปี
 • คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
  บัณฑิตศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สาขาวิชา