ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (วศ.ม. : เทคโนโลยีพลังงาน)
Master of Engineering Program in Energy Technology (M.Eng. : Energy Technology)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน มีการดำเนินงานสอนร่วมกันกับคณะต่าง ๆ ถ่ายทอดผ่านอาจารย์ผู้สอนหลากหลายสายงาน เช่น อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีพลังงาน อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานโดยตรง อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการมองปัญหาแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ อาจารย์จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบของการมองปัญหาทั้งระบบ

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการศึกษาการจัดการพลังงานในหลายมิติ ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาตร์การทดลอง ด้านสังคมศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจฯลฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการครอบคลุมทุกมิติด้านพลังงาน เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เชิงลึก มีความตั้งใจผลิตนักศึกษาให้มีลักษณะจำเพาะชัดเจน สามารถวางแผน ดำเนินงานวิจัยด้วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประยุกต์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน โดยประสานความร่วมมือกับสาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศเช่นกัน

คุณสมบัติของผู้เรียน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ/หรือ
  • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรแผน ก แบบ ก.2

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และ/หรือ
  • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์การทำงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะเข้าศึกษา หรือ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สาขาวิชา