เมนูการใช้งาน

ทีมบุคลากร

 

 นเรศ จินดาเพ็ชร์      

นายนเรศ จินดาเพ็ชร์
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ

074-287100
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
       
ทีมงานซ่อมแซมและซ่อมบำรุง      
ยุทธนา เสน่ห์ภักดี ปิยะวัฒน์ ชาติวัฒนา มนัส ทองขวัญ หวันหมะ รัตนญาติ
นายยุทธนา เสน่ห์ภักดี
หัวหน้างานซ่อมแซมและซ่อมบำรุง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปิยะวัฒน์ ชาติวัฒนา
ไฟฟ้า
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายมนัส ทองขวัญ
ไฟฟ้า

นายหวันหมะ รัตนญาติ
เครื่องปรับอากาศ /โทรศัพท์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรอโชค เหมมันต์ วีระชัย เกษแก้ว จำนงค์ ภักดีรุจีรัตน์ พิเชฎฐ์ จันทร์คง

นายหรอโชค เหมมันต์
เครื่องปรับอากาศ /โทรศัพท์

นายวีระชัย เกษแก้ว
ประปา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายจำนงค์ ภักดีรุจีรัตน์
ครุภัณฑ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิเชฎฐ์ จันทร์คง
ครุภัณฑ์ 
       
ทีมงานฝ่ายพัฒนา      
นเรศ จินดาเพ็ชร์ จอมสร้างภูมิ พรหมประวัติ ปิยะวัฒน์ ชาติวัฒนา  
นายนเรศ จินดาเพ็ชร์
หัวหน้างานฝ่ายพัฒนา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายจอมสร้างภูมิ พรหมประวัติ
ออกแบบเขียนแบบ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปิยะวัฒน์ ชาติวัฒนา
พัฒนาวิจัย/ออกแบบเขียนแบบ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
figure figure สมศักดิ์ figure
นายจำนง พุทธกูล
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายจรูญ เต็มนา
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมศักดิ์ เพิ่มพูน
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธวัชชัย ทองชู
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทวีเดช ภานุวัฒน์ วศิน อับดุลเล๊าะ
นายทวีเดช ทองแสน
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายภานุวัฒน์ คงระมัด
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวศิน อัตมณีย์
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอับดุลเล๊าะ สะมะแอ
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิศาล แซ่เฮง บุญรับ ช่วยชูสกุล    
นายพิศาล แซ่เฮง
หน่วยเอกสารและตำรา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายบุญรับ ช่วยชูสกุล
หน่วยเอกสารและตำรา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
       
ทีมงานอาคารสถานที่      
วันทนา หนูมาก กัลยา เอกวุฒิ บุญสม
นางสาววันทนา หนูมาก
หัวหน้างานอาคารสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายกัลยา วรรณศิริ
ยานพาหนะ (พขร.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายเอกวุฒิ เอียดปู
ยานพาหนะ (พขร.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายบุญสม อินทฤทธิ์
ยานพาหนะ (พขร.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ณรงค์ ทศพล    
นายณรงค์ มุลชะรัด
ยานพาหนะ (พขร.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายทศพล แก้วสมทอง
ยานพาหนะ (พขร.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
มลฤดี หนูด้วง วันชัย บุญสว่าง อับดนเล๊าะ ส่าแหล่หมัน สุกัญญา อ้นบุตร
นางสาวมลฤดี หนูด้วง
อาคารสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวันชัย บุญสว่าง
อาคารสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอับดนเล๊าะ ส่าแหล่หมัน
อาคารสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุกัญญา อ้นบุตร
อาคารสถานที่

สุไพ สนานทอง      
นายสุไพ สนานทอง
ภูมิทัศน์