เมนูการใช้งาน

ทีมบุคลากร

พนเรศนายนเรศ จินดาเพ็ชร์
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
074-287100

       
ทีมงานซ่อมแซมและซ่อมบำรุง      
พสวรรณ พยทธนา นายปยะวฒน ชาตวฒนา นายมนส ทองขวญ
นายสุวรรณ แก้วพิบูลย์
หัวหน้างานซ่อมแซมและซ่อมบำรุง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายยุทธนา เสน่ห์ภักดี
ไฟฟ้า
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปิยะวัฒน์ ชาติวัฒนา
ไฟฟ้า
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายมนัส ทองขวัญ
ไฟฟ้า
นายหวนหมะ รตนญาต นายวระชย เกษแกว นายจำนงค ภกดรจรตน นายพเชฎฐ จนทรคง

นายหวันหมะ รัตนญาติ
เครื่องปรับอากาศ /โทรศัพท์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวีระชัย เกษแก้ว
ประปา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 นายจำนงค์ ภักดีรุจีรัตน์
ครุภัณฑ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิเชฎฐ์ จันทร์คง
ครุภัณฑ์ 
       
ทีมงานฝ่ายพัฒนา      
พนเรศ นายจอมสรางภม พรหมประวต 02 นายปยะวฒน ชาตวฒนา  
นายนเรศ จินดาเพ็ชร์
หัวหน้างานฝ่ายพัฒนา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายจอมสร้างภูมิ พรหมประวัติ
ออกแบบเขียนแบบ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปิยะวัฒน์ ชาติวัฒนา
พัฒนาวิจัย/ออกแบบเขียนแบบ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
นายจำนง พทธกล นายจรญ เตมนา นายสมศกด เพมพน นายธวชชย ทองช
นายจำนง พุทธกูล
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายจรูญ เต็มนา
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมศักดิ์ เพิ่มพูน
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธวัชชัย ทองชู
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายทวเดช ทองแสน นายภานวฒน คงระมด นายวศน อตมณย นายอบดลเลาะ สะมะแอ
นายทวีเดช ทองแสน
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายภานุวัฒน์ คงระมัด
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวศิน อัตมณีย์
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอับดุลเล๊าะ สะมะแอ
รักษาความปลอดภัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนภาพร ตนกะชาต นายพศาล แซเฮง นายบญรบ ชวยชสกล  
นางสาวนิภาพร ติ่นกะชาติ
หน่วยเอกสารและตำรา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายพิศาล แซ่เฮง
หน่วยเอกสารและตำรา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายบุญรับ ช่วยชูสกุล
หน่วยเอกสารและตำรา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
       
ทีมงานอาคารสถานที่      
นางสาววนทนา หนมาก นายกลยา วรรณศร นายเอกวฒ เอยดป นายบญสม อนทฤทธ
นางสาววันทนา หนูมาก
หัวหน้างานอาคารสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายกัลยา วรรณศิริ
ยานพาหนะ (พขร.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายเอกวุฒิ เอียดปู
ยานพาหนะ (พขร.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายบุญสม อินทฤทธิ์
ยานพาหนะ (พขร.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายณรงค มลชะรด นายทศพล แกวทองสม    
นายณรงค์ มุลชะรัด
ยานพาหนะ (พขร.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายทศพล แก้วสมทอง
ยานพาหนะ (พขร.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
นางสาวมลฤด หนดวง นางสาวนภาพร ตนกะชาต นายวนชย บญสวาง นายอบดนเลาะ สาแหลหมน
นางสาวมลฤดี หนูด้วง
อาคารสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนิภาพร ติ่นกะชาติ
อาคารสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวันชัย บุญสว่าง
อาคารสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอับดนเล๊าะ ส่าแหล่หมัน
อาคารสถานที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสกญญา อนบตร      
นางสาวสุกัญญา อ้นบุตร
อาคารสถานที่
     
นายวนชย บญสวาง นายสไพ สนามนทอง    
นายวันชัย บุญสว่าง
ภูมิทัศน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสุไพ สนานทอง
ภูมิทัศน์

นายอับดุลเล๊าะ สะมะแอ
ภูมิทัศน์