ขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่

 

Flow Chart กระบวนการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่

      Fดาวน์โหลดที่นี่

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           Fการวัดและประเมินผลการศึกษากรณีการแก้ไขระดับขั้น

 

เอกสารยื่นขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่

Fคำร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่

Fผลการเรียนทุกภาคการศึกษา