คำชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายรายวิชาโครงงาน

แบบฟอร์มต่างๆ

    • แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

                       - word

                   - pdf

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงงานได้ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนคณะฯ จะดำเนินการโอนเงินให้นักศึกษาในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป