ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเทียบเท่ารายวิชา

1)  นักศึกษาดาวน์โหลดคำร้อง และกรอกข้อมูลรายวิชาที่ต้องการขอเทียบเท่ารายวิชาให้ถูกต้องและครบถ้วน
2)  นักศึกษาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
3)  ยื่นคำร้องขอเทียบเท่ารายวิชาที่กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ พร้อมแนบคำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบเท่า
4)  เจ้าหน้าที่คณะฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดทำตารางคำอธิบายรายวิชา เสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯ เพื่อลงนามกำกับ
5)  แจ้งสาขาวิชาที่สังกัดเพื่อเสนอขอความเห็นจากประธานหลักสูตรให้ความเห็นชอบ และแจ้งผลกลับมายังกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
6)  เจ้าหน้าที่คณะฯ จัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ เสนอหัวหน้ากุล่มงานฯ เพื่อลงนามกำกับ และเสนอรองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ
7)  นำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
8)  คำร้องอนุมัติแจ้งผลนักศึกษาทราบผ่านทางเพจงานทะเบียนฯ และส่งคำร้องไปยังฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลดที่นี่
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดคำร้อง
- คำร้องขอเทียบเท่ารายวิชา
- ตัวอย่างคำร้องขอเทียบเท่ารวยวิชา