กระบวนการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมกา

 สิ่งที่ควรทราบ

 Flow Chart ขั้นตอนคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดที่นี่

 คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มี 2 กรณี 

       Øสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.  ดาวน์โหลดที่นี่    

        Øสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้กู้ยืม กยศ./กรอ.  ดาวน์โหลดที่นี่