Transfer1

 

คลิกเลย คลิปขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอโอนรายวิชา   

*******************************************************************************************************************************************************

การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา มี 2 กรณีเท่านั้น คือ 

      1. นักศึกษาที่รีรหัสเข้ามาใหม่
      2.
นักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา/ย้ายคณะ/ย้ายมาหวิทยาลัย

ระเบียบการเทียบโอนรายวิชา (หน้า 8-10)
เกณฑ์การโอนรายวิชากรณีนักศึกษาที่รีรหัสเข้ามาใหม่
1. ยื่นคำร้องภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา
2. เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ คะแนน C หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S
3. โอนรายวิชาได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตร

เกณฑ์การโอนรายวิชากรณีนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา/ย้ายคณะ/ย้ายมหาวิทยาลัย
1. เมื่อนักศึกษาย้ายเข้าสาขาใหม่ ข้อมูลผลการเรียนในสาขาเดิมจะยังปรากฎในระบบ SIS แต่ระบบจะไม่นำมาคำนวนเกรดในสาขาใหม่แก่นักศึกษา และในสาขาใหม่นักศึกษาจะไม่มีผลการเรียนวิชาใดๆ เลย
2. นักศึกษาจะต้องโอนรายวิชาที่ต้องการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ SIS ของสาขาใหม่
3. รายวิชาในสาขาเดิมที่ไม่ได้โอนมา ถึงแม้ว่าจะปรากฎอยู่ในระบบ SIS แต่ระบบก็จะไม่นำมาคำนวณเกรดใดๆ อีก และจะไม่โชว์ในทรานสคริป
4. รายวิชาที่สามารถโอนได้ ต้องได้เกรดตั้งแต่ D ขึ้นไป โดยโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรใหม่
5. การโอนสามารถทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
6. นักศึกษาต้องทำการโอนรายวิชาภายในเดือนแรกของการเปิดเทอม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา
7. วิชาใดที่โอนมาแล้วจะไม่สามารถรีเกรดได้ ถ้าต้องการรีเกรดไม่ต้องทำเรื่องขอโอนวิชานั้น
8. การโอนรายวิชา ไม่ใช่การเทียบเท่ารายวิชา หากวิชาใดต้องการเทียบเท่าให้ยื่นคำร้องขอเทียบเท่ารายวิชาอีกครั้ง หลังจากได้รับอนุมัติโอนรายวิชาไปแล้ว หรือก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
9. วิชาใดที่ต้องการโอนและขอเทียบเท่ารายวิชาด้วย วิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนน C ขึ้นไปจึงจะขอเทียบเท่ารายวิชาได้  ยกเว้นรายวิชาที่คณะได้ดำเนินการทำเทียบเท่าไว้แล้วในตารางเทียบเท่ารายวิชาเท่านั้น
10. ยื่นคำร้องภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา

*********************************************************************************************************************************************************
ดาวน์โหลดคำร้อง

เอกสารที่นักศึกษาจะต้องส่งในการยื่นขอโอนรายวิชามี 3 อย่าง ดังนี้
1. คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (แผ่นที่ 4-5 ไม่ต้องทำ)
2
. ระบบจัดการราายวิชาโอน/เทียบโอน
3. ผลการเรียน